ItFaces.ME - O NÁS

O nás

Túto webovú stránku spravuje skupina, ktorá sa skladá z vedúcich niekoľkých oddelení Euroafrickej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa :

oddelenie služby žien    služby deťom    oddelenie mládeže   

kresťanského domova    oddelenie výchovy     zdravia   

kazateľské oddelenie     oddelenie osobnej služby.

oddelenie služby žien   
Oddelenie služby žien je projekt služby, ktorú vykonávajú ženy ženám v cirkevnom zbore, doma a v spoločnosti. Sú to ženy, ktoré našli v Kristovi svoj vzor, svojho vodcu i pomocníka. O túto svoju skúsenosť sa chcú podeliť s ďalšími. Služba žien povzbudzuje, združuje a podporuje sestry. Chce reagovať na ich duchovné, duševné, fyzické i spoločenské potreby, pričom sa opiera o biblické hodnoty.

Problém domáceho násilia, incestu, týrania, bitia či ubližovania je bremenom, ktoré musia niektoré ženy niesť. V každej spoločnosti sa stretávame s malými dievčatkami, dospievajúcimi dievčatami i dospelými ženami – slobodnými i vydatými, ale aj so starými alebo chorými osobami – mužmi i ženami, ktoré sa stali obeťou fyzického, sexuálneho alebo psychického zneužívania či týrania. Zvláštne je to, že s týmto problémom sa stretávame v celej škále sociálneho spektra.

Ako ženy kresťanky cítime zodpovednosť vnímať a všímať si tieto problémy a ponúknuť možnosť psychologickej pomoci, finančného či právneho riešenia a v prípade potreby sprostredkovať ďalšiu odbornú pomoc. To je dôvod, prečo otvárame túto stránku ITFACES.ME.

 

služby deťom   

oddelenie mládeže   

kresťanského domova   

Oddelenie kresťanského domova sa zameriava na život rodiny v jej vzťahu k cirkvi a spoločnosti. Pochopenie reálnych potrieb rodinného života pomáha jednotlivcom i rodinám zahrnúť večné evanjelium do ich duchovnej skúsenosti, prežívať radosť zo zdravých vzťahov a spolu rásť v učeníctve. Oddelenie kresťanského domova zameriava svoju pozornosť na prípravu a posilnenie manželského zväzku. Hľadá cesty ako uschopniť rodičov, rodiny a zbory, aby viedli deti k Ježišovi, hodnotám jeho kráľovstva a k zodpovednej dospelosti. Na základe Biblie (1 Tim 5,8) chce oddelenie kresťanského domova spolupracovať so všetkými zložkami cirkvi v prevencii domáceho a sexuálneho násilia a s tými, ktorí pomáhajú v procese uzdravovania zneužitých osôb v kontexte rodinného života.    

oddelenie výchovy    

Poslaním adventistickej výchovy je pripravovať deti a mládež na zmysluplný a radostný život založený na priateľstve k Bohu, rozvíjať ich osobnosť a úctu k biblickým hodnotám, viesť ich k službe a dosahovaniu dobrých výsledkov vo všetkých oblastiach v súlade s poslaním, ktoré adventisti siedmeho dňa prijali.
Na dosiahnutie tohto cieľa oddelenie výchovy sa bude usilovať viesť členov cirkvi k vyváženému životu tým, že im poskytne príručky, materiály a zdroje pre všetky úrovne ich vzdelania. Pretože najvyšším poslaním je vychovavať učeníkov Ježiša Krista, oddelenie výchovy podporuje každé úsilie predchádzať domácemu násiliu či sexuálnemu zneužívaniu tým, že učí deti a dospelých základným princípom úcty a lásky.  
      

zdravia   

kazateľské oddelenie    

oddelenie osobnej služby.

Kazateľské oddelenie Euro-Africkej divízie naplno podporuje vytvorenie webovej stránky „Itfacesme“. Kazatelia sa zaujímajú o všetko, čo sa týka ľudskej dôstojnosti a ochrany ľudských práv. Nanešťastie, naša spoločnosť sa čím ďalej tým viac stretáva s problémom týrania a zneužívania rôzneho druhu. Cieľom tejto webovej stránky je nielen informovať, ale tiež poskytnúť praktickú podporu a kontakty na profesionálov, ktorí sa špecializujú na túto oblasť. Kazateľ je povinný rešpektovať dôverné informácie, zachovať mlčanlivosť a chrániť totožnosť ľudí. Kazateľ má tak možnosť načúvať ľuďom, zvážiť situáciu a pochopiť ich. Vďaka tomu sa môže stať ideálnym prostredníkom medzi ľuďmi. Kazateľ tiež bude vedieť, ako vám pomôcť nájsť profesionálnu pomoc, ktorá navrhne najlepšie riešenia – samozrejme, ak takúto pomoc potrebujete a túžite po nej.

Stanovili sme si tieto ciele :
-    upozorniť na existenciu javu zneužívania, týrania a násilia
-    pomáhať takto ohrozeným osobám
-    prostredníctvom prevencie chrániť deti a mládež
-    neuplatňovať prevenciu na nesprávnom mieste
-    nezamieňať odpustenie za ľahostajnosť a nevšímavosť.

Sme si vedomí, že realizácia týchto cieľov nie je jednoduchá a rýchla záležitosť. V decembri 2005 bol v Nemecku odsúhlasený projekt Sexuálne násilie. V máji 2007 odhlasoval výbor Euroafrickej divízie internetový projekt viacjazyčnej stránky FACE. So schválením tohto výboru preberáme niektoré prvky nemeckého projektu.