ItFaces.ME - PUBLIKACIE

Publikácie

Dokumenty Generálnej konferencie Cirkvi adventistov s.d.

Na zasadaní Generálnej konferencie v holandskom Utrechte v roku 1995 označil vtedajší predseda GK R. Folkenberg násilie a zneužívanie v rodine za jednu z oblastí, voči ktorým cirkev nesmie zostať ľahostajná. Vo vyhlásení z roku 2006 sa uvádza: « V živote Kristových učeníkov nie je miesto na tyranské správanie ani na zneužívanie sily a autority. »

Cirkev adventistov s.d. vyjadrila svoj postoj k zneužívaniu v nasledujúcich dokumentoch :

-    Deklarácia o domácom násilí
     www.adventiste.org/ethiquepdf/D.pdf
-    Deklarácia o násilí v rodine
     www.adventiste.org/ethiquepdf/C.pdf
-    Deklarácia o sexuálnom zneužívaní (detí )
     www.adventiste.org/ethiquepdf/A.pdf
-    Deklarácia o ochrane detí pred týraním
     www.adventiste.org/ethiquepdf/B.pdf
-    Deklarácia o rešpekte voči všetkým , alebo : Ako sa môže cirkevné zbory stať bezpečným miestom
     www.adventist.org/beliefs/statements/respect-for-all-people.html
-    Deklarácia o problémoch, ktoré sa týkajú žien
     www.adventist.org/beliefs/statements/main_stat28.html

V roku 2001 Generálna konferencia odhlasovala, aby bola každý rok štvrtá sobota v auguste venovaná prevencii násilia. Informácie a materiály môžete nájsť na adrese : adventistwomensministries.org/index.php. Českú/slovenskú verziu tohto materiálu si môžete vyžiadať od vedúcej služby žien vo vašej únii alebo združení.

Problémom zneužívania sa rozhodlo venovať svoju pozornosť osem oddelení Cirkvi adventistov s.d. Sú to : oddelenie služby žien, služba deťom, oddelenie mládeže, oddelenie kresťanského domova, zdravia, kazateľské oddelenie, oddelenie výchovy a osobnej služby.

 

ZDROJE

Ak potrebujete dokumenty o postoji cirkvi voči násiliu a týraniu a materiály ku dňu prevencie proti násiliu, obráťte sa na vedúcu oddelenia služby žien vo vašej krajine.

Podklady v angličtine nájdete na webovej stránke www.ItFaces.me.

Doporučená literatúra
     -    Konať proti násilu na ženách, Aspect, 2007
     -    Konať proti násiliu na detoch, Aspect, 1999
-    Jak se přiblížit raněným, Biblický průvodce při pomáhaní obětem násilí, Samantha Nelsonová, Církev adventistů s.d., Služba žen, Praha 2007

Užitočné adresy a odkazy
www.profamilia.sk, pro týrané ženy
www.linkadeti.sk Lienka, Klinika detí a dorasta Lekárskej fakulty UPJŠ a DNF, Košice), tel : 800 117 878