ItFaces.ME - OTÁZKY

Najčastejšie otázky

Dotýka sa vás nejakým spôsobom problém sexuálneho násilia – či už ako obete, ako násilnej osoby – agresora, ako rodiča alebo toho, kto nejakým spôsobom chce pomáhať? Je nám ľúto, že ste musel/a trpieť a že doteraz znášate dôsledky týchto ťažkých a nepríjemných skúseností. Takéto utrpenie si nikto nezaslúži. Citové a psychologické dôsledky sexuálneho zneužívania a násilia sú vážne. Ak sa máte dištancovať od násilia, najprv je potrebné uznať, že vaša situácia vám škodí. Akonáhle to pripustíte, budete schopní prijať pomoc, ktorú potrebujete. Nepredpokladáme, že budete mať riešenie na všetky problémy. Chceme však spolu s vami hľadať také riešenia, ktoré budú pre vás znamenaťpomoc a podporu.

Ak nenájdete odpoveď na svoje otázky na webovej stránke, pošlite nám, prosím, e-mail so svojimi otázkami na mailovú adresu :
info@itfaces.me.

Alebo kliknite na Kontakt a napíšte nám. Zaručujeme vám, že zostanete v anonymite.

Prečo sa to stáva?

Kto je agresor?

Jak tomu môžeme zabrániť?

Kto je zraniteľný?

Pomôže mi niekto?

Kde najdem pomoc?

Kde je Boh?

Ako tomu môžeme zabrániť?

Kde začať?

Ako má reagovať miestny zbor?


Prečo sa to deje ?
Nie ste zodpovedný/á za násilie, ktoré musíte znášať. Nikto vám to nemôže vyčítať.

Prečítajte si nasledujúce texty, aby ste lepšie pochopili kruh násilia.
www.centrumnadej.sk, informácie o násilí, kruh násilia


Kto je agresor?

“To musí byť obluda!” Bolo by jednoduchšie, keby to tak naozaj bolo – špinavé oblečenie, neoholený, neučesaný, odporný človek so zlým výrazom v očiach... Ale to môže byť len naša predstava. Agresor, násilník, je normálny človek. Možno dokonca šarmantný, veľmi príjemný, možno dobrý robotník vo fabrike, učiteľ alebo človek, ktorý zastáva zodpovednú funkciu v zborovom spoločenstve, alebo vysoko postavený človek v spoločnosti... Sexuálne zneužitie je zločin. Podľa zákonov Slovenskej republiky môže byť agresor odsúdený – podľa závažnosti činu – na 2 až 8 rokov odňatia slobody. Pozri www.zastavmenasilie.sk, zákony.

Čo sa týka násilia, existuje určité správanie alebo charakterové rysy, ktoré naznačujú predpoklad, že dotyčný človek by sa mohol správať násilnícky. Ďalej pozri heslo: Ako tomu môžeme zabrániť?

Kto je zraniteľný?

Deti, ktoré sú svedkami násilia dospelých, sa naučia riešiť konflikty násilným spôsobom a považujú to za normálne. Tieto deti sa potom samé stávajú obeťami alebo násilníkmi. Cyklus násilia sa tak prenáša na ďalšiu generáciu. Štúdie uskutočnené v USA ukazujú na 74-percentnú pravdepodobnosť, že deti, ktoré vyrastajú v rodine, kde je násilie, sa samy stanú násilníkmi. 81% mužov, ktorí páchajú násilie, mali otca, ktorý týral ich matku.

Obeťou násilia alebo sexuálneho zneužívania sa môže stať ktokoľvek. Okrem detí sú aj ďalšie osoby, ktorých zraniteľnosť je veľmi vysoká. Súvisí to s ich vekom, telesným alebo mentálnym hendikepom alebo ďalšími faktormi, ako je napríklad etnický pôvod, sociálne zaradenie, národnosť alebo náboženstvo.

Pomôže mi niekto?
Nie ste sám/a. Sú odborníci, ktorí vám môžu poradiť a pomôcť. Nezostaňte v anonymite a izolácii.

Keď ste sa stali obeťou zneužitia alebo násilia:
-    Choďte na Kontakt a kliknite na názov vašej krajiny.
-    Môžete nám napísať, aby sme vám mohli pomôcť.
-    Spojte sa s vedúcou oddelenia žien alebo kazateľom. 

Keď vám hrozí bezprostredné nebezpečie života :
-    Choďte na Kontakt a kliknite na názov svojej krajiny.
-    Zatelefonujte na linku pomoci alebo nám napíšte.
-    Nájdite najbližšie centrum pomoci. Hovorte tam o svojom probléme. Získate tam praktické informácie o zaistení vašej bezpečnosti i bezpečnosti vašich detí.  Máte tiež možnosť požiadať o policajnú ochranu, o právnickú radu i o psychologickú podporu terapeuta.
-    O duchovnú podporu môžete poprosiť svojho kazateľa.

Telefónna linka bezpečia vo vašej krajine i v celej Európe – 116 111.

Keď vy sám/a máte sklon byť sexuálne agresívny :
-    Navštívte nemocnicu, kde môžete absolvovať terapiu, ktorá vám pomôže riešiť problémy, ktoré zapríčiňujú vaše násilné správanie.
-    Zatelefonujte lekárovi – psychoterapeutovi alebo sa informujte o skupinovej terapii.

Pre pôvodcov násilia : www.centrumnadej.sk – informácie o násilí
ohrozené kupiny : deti, seniori: www.pomocrodine.sk

Kde nájdem pomoc?
Choďte na Kontakt a kliknite na meno svojej krajiny.
Hotline:  číslo európského tiesňového volania: 112

Kde je Boh?
Boh je vždy pri tých, čo trpia, a je na strane slabých. Je vždy ochotný vypočuť ich. O mnohých veciach môžete pochybovať, ale nakoniec zistíte, že Boh je ten, kto vás môže uzdraviť a dať vám nový život. Božia ruka je silná. Podoprie vás a pomôže vám, aby ste sa už nebáli. Žalm 89,22

Boh veľmi dobre vie o násilí a týraní. Nenávidí toho, kto miluje násilie. (Žalm 11,5) Túto hrubosť odsudzuje rovnako ako hriech. V Biblii je mnoho príkladov násilia. Čítame o znásilnení, útlaku atď. Ale Boh vždy dal jasne najavo, aký je jeho postoj. Nechcel, aby došlo k nedorozumeniu. Boh súcití s obeťami násilia a s tými, ktorí trpia. Jeho vôľou je, aby sme jeden druhého rešpektovali a milovali, nie aby sme sa navzájom zraňovali. 

Ako tomu môžeme zabrániť ?

Všímajte si, ako sa vyvíja váš vzťah a či sa v ňom neobjavujú predbežné náznaky nevhodného správania :
nadmerná žiarlivosť
deštruktívna kritika
nedostatok rešpektu a úcty
krivdy, spory, hádky
kontrola nad financiami partnera
izolácia
sledovanie a šikanovanie
hrubosť
zastrašovanie
ponižovanie
krutosť voči zvieratám
krutosť voči deťom
slovné násilie
sexuálna násilnosť
záporné postoje voči ženám
vyhrážanie násilím

Viac informácií o týchto náznakoch nájdete na webových stránkach :
www.pomocrodine.sk, www.pomocobetiam.sk

Cyklus násilia môže byť prerušený iba vtedy, keď rodičia i rodina sú ochotní zmeniť a naučiť sa riešiť konflikty novým spôsobom.

Čo robí cirkev v rámci prevencie pred zneužívaním :
-    Jedna sobota v roku (v auguste) je zameraná na prevenciu pred zneužívaním. Informácie o nej získate u vedúcej oddelenia Služby žien vo vašej krajine.
-    Kázania zamerané na prevenciu pred zneužívaním, na problém absencie lásky.
-    Rady a pomoc kazateľov v oblasti prevencie pred zneužívaním.
-    Semináre
-    « Kreslo pre hosťa » - stretnutia členov zboru s terapeutom, právnikom, sociálnym pracovníkom...
-    Šírenie tlačovín o prevencii pred zneužívaním a násilí.
-    Malé letáky s údajmi o linkách pomoci, webovej stránke ItFaces.me.
-    Prevencia prostredníctvom kníh a časopisov, rozhlasových a televíznych programov.

Ako postupovať?
Najprv je nutné uvedomiť si situáciu. Inak sa obeť domnieva, že to, čo prežíva, je normálne a že si to zaslúži. Preto sa hanbí. Obeť sa však nemá hanbiť. Nie je sama. Hovoriť o svojom trápení na správnom mieste jej pomáha celú situáciu zvládať. Nestačí sa však len zveriť. Osoba, ktorej obeť dôveruje, ju má povzbudiť, aby sa o tom porozprávala s kazateľom alebo iným zodpovedným človekom zo zboru, ktorý by jej s láskou a bez odsudzovania navrhol pomoc odborníka (terapeuta) alebo organizácie, ktorá by jej mohla pomôcť. Málokedy sa stane, že obeť sama vyhľadá odbornú pomoc.

Týraná osoba potrebuje pomoc terapeuta. Niekedy potrebuje pomoc pri hľadaní ubytovania alebo intervenčného centra, niekedy potrebuje pomôcť vyplniť rôzne formuláre (na polícii).
Ak má rany na tele, má navštíviť lekára, ktorý ju vyšetrí a napíše lekársku správu. Potom nasleduje návšteva na polícii, kde podá sťažnosť.

Ako má reagovať miestny zbor?
Ankety v jednej európskej krajine ukázala, že zhruba 10% žien adventistiek a asi 3% mužov adventistov zažilo sexuálne násilie. Vo väčšine prípadov boli násilníci i obete z cirkvi alebo jej blízkeho okolia.

Neradi o týchto veciach rozprávame. Nesmieme ich však zapierať. Cirkev chce zaujať iný postoj. Členovia cirkvi majú byť vnímaví, súcitní a preukazovať lásku a pomoc inému. Cirkev má byť pripravená postarať sa o najzraniteľnejších členov. Na potreby obetí i násilníkov chce reagovať tiež prostredníctvom internetovej stránky ItFaces.me. Je preto potrebné, aby bol každý zbor pripravený a svojich členov motivoval k vyváženému správaniu.

Kazatelia a vedúce oddelenia služby žien sú zodpovední za to, aby bol zbor bezpečným miestom pre všetkých, miestom, kde sa môžu klásť aj otázky týkajúce sa sexuálneho zneužívania či násilia, kde ľudia vnímajú možnosť hovoriť o tom a kde môžu nájsť obete oporu a zázemie, rešpekt a dôveryhodnosť, kde sa robí rozdiel medzi vinníkom a jeho činmi.

Kazatelia a vedúce oddelenia služby žien musia poznať všetky zdroje dostupnej pomoci v danej lokalite. Je tiež potrebné, aby tí, ktorých blízki trpeli násilie, počuli od kazateľa jasné odmietnutie násilia akéhokoľvek druhu. To posilňuje vzťah dôvery voči duchovnému.