ItFaces.ME - PUBLIKACE

Zdroje

Dokumenty Generální konference Církve adventistů s.d.

Při zasedání Generální konference v holandském Utrechtu v roce 1995 označil tehdejší předseda GK R. Folkenberg násilí a zneužívání v rodině za jednu z oblastí, které nemají nechat církev lhostejnou. V deklaraci odhlasované v roce 2006 se uvádí : « V životě Kristových učedníků není místo pro tyranské jednání ani pro zneužívání síly a autority. »

Církev adventistů vyjádřila své postoje k zneužívání v následujících dokumentech - zde v angličtině:
•    Deklarace o domácím násilí (1995)
     www.adventist.org/beliefs/statements/main_stat2.html
•    Deklarace o násilí v rodině (1996)
     www.adventist.org/beliefs/statements/main_stat49.html
•    Deklarace o sexuálním zneužívání (dětí) (1997)
     www.adventist.org/beliefs/statements/main_stat41.html
•    Deklarace o respektu vůči všem osobám – neboli: Jak se mohou sbory církve stát bezpečnými místy
     www.adventist.org/beliefs/statements/respect-for-all-people.html
•    Deklarace o problémech, které se dotýkají žen http://www.adventist.org/beliefs/statements/main_stat28.html

V roce 2001 Generální konference odhlasovala, aby každým rokem byla čtvrtá sobota v měsíci srpnu věnována prevenci násilí. Informace a materiály můžete najít na adrese : adventistwomensministries.org/index.php?id=125.
O českou / slovenskou verzi materiálů můžete požádat u vedoucí služby žen ve vaší unii nebo sdružení.

Osm oddělení církve adventistů se rozhodlo věnovat zneužívání významnou pozornost. Jsou to:  oddělení služby žen, služba dětem, oddělení mládeže, oddělení křesťanského domova, zdraví, kazatelské oddělení, oddělení výchovy a osobní služba.

Pro
- dokumenty vyjadřující postoj církve k násilí a týrání
- materiály ke dni prevence proti násilí
se obraťte na vedoucí Služby žen ve vaší zemi.

Podklady v angličtině najdete na webové stránce ItFaces.me

Doporučená litaratura a  webové adresy
- Domácí násilí v Českém právu z pohledu žen, Profem, Praha 2008
- Jak se vypořádat se studem a vinou, Daniel Green, Mel Lawrenz, Návrat domů, 2008
- Jak se přiblížit raněným, Biblický průvodce při pomáhání obětem násilí, Samantha   Nelsonová, Církev adventistů s.d., Služba žen, Praha 2007
- www.domacinasili.cz