ItFaces.ME - OTÁZKY

Časté otázky

Týká se vás nějak problém sexuálního nasilí- ať už jako oběti, jako násilné osoby – agresora, jako rodiče nebo pomáhající osoby ? Je nám líto, že jste musel/a trpět a že dosud nesete důsledy těchto těžkých prožitků. Nikdo si nezaslouží takové utrpení. Citové a psychologické důsledky sexuálního zneužívání a násilí jsou závažné. Máte-li se distancovat od násilí, je nejdříve třeba uznat, že vaše situace vám škodí. Jakmile tuto skutečnost uznáte, budete moci přijmout pomoc, kterou potřebujete. Nepředpokládáme, že budeme mít odpověď na všechno. Chceme ale společně s vámi hledat řešení, která by vám přinesla pomoc a podporu.

Pokud nenajdete odpovědi na své otázky na webové stránce, pošlete nás prosím e-mail se svými otázkami, a to na mailovou adresu :
info@itfaces.me

Nebo klikněte na Kontakt a napište nám. Zaručujeme vám důvěryhodnost.

Proč se to děje ?
Kdo je agresor ?
Kdo je zranitelný ?
Pomůže mi někdo ?
Kde najdu pomoc ?
Kde je Bůh?
Jak tomu lze zabránit?
Jak má reagovat místní sbor ?

Proč se to děje ?
Nejste odpovědný/a za násilí, které snášíte, nikdo vám to nemůže vyčítat.

Čtěte následující texty, abyste lépe pochopil/a cyklus násilí.
www.zachranny-kruh.cz/kriminalita/cyklus_domaciho_nasili.html

Kdo je agresor ? 

 « To musí být obluda ! » Bylo by  jednodušší, kdyby tomu tak bylo : špinavé oblečení, neoholený, neučesaný, zlý pohled, odporný člověk... to může být jen představa. Agresor, násilník, je normální člověk, možná dokonce šarmantní, velmi příjemný, možná dobrý dělník v továrně, učitel nebo osoba odpovědná v duchovním sborovém spůolečenství, nebo někdo, kdo má vysoké postavení ve společnosti... Sexuální zneužití je zločin.V České republice může být agresor odsouzen k odnětí svobody až na tři roky (v případě zvlášť hrubého týrání na dobu delší). Viz: www.donalinka.cz, nová legislativa.

Co se týká násilí, existuje chování nebo charakterové rysy, které umožňují předpokládat, že dotyčný by se mohl stát násilníkem.  Viz dále heslo: Jak tomu můžeme zabránit?

Kdo je zranitelný ?
Děti, které jsou svědky násilí dospělých, se naučí řešit konflikty násilným způsobem a považují ho za normální. Tyto děti se pak samy stávají obětmi nebo agresory a cyklus násilí se přenásí na další generaci. Studie prováděná v USA ukazuje na 74 % ní pravděpodobnost, že děti, které vyrůstají v domově, kde existuje násilí, se samy stanou agresory, násilnými osobami. 81 % mužů, kteří páchají nástilí, sami měli otce, který týral jejich matku.

Kdokoli se může stát obětí násilí nebo sexuálního zneužití. Nicméně existují kromě dětí další osoby, jejichž zranitelnost je vázána na věk, na tělesné nebo mentální nedostatky nebo na další faktory, jako je etnický původ, sociální zařazení, národnost nebo náboženství.

Pomůže mi někdo ?
Nejste sám/a. Jsou zde odborníci, kteří vám mohou poradit a pomoci. Nezůstávejte v izolaci.
 
Když jste obětí zneužití nebo násilí :
- Jděte na Kontakt a klikněte na jméno své země.
- Také nám můžete napsat, abychom vám pomohli..
- Spojte se s vedoucí oddělení Služby žen nebo s kazatelem.

 Když vám hrozí bezprostřední nebezpečí života :
- Jděte na Kontakt a klikněte na svou zemi
   Zatelefonujte na linku pomoci nebo nám napište.
- Najděte nejbližší centrum pomoci. Mluvte tam o svém problému. Získáte tam také praktické informace o zajištění vaší bezpečnosti i bezpečnosti svých dětí. Máte také možnost požádat o policejní ochranu, o právnickou radu i o psychologickou podporu terapeuta.
- O duchovní podporu můžete telefonovat kazateli..

Užitečné informace můžete najít na:
www.domacinasili.cz
www.stopnasili.cz

Telefonní linka bezpečí ve vaší zemi i v celé Evropě : 116 111

Když vy sám/a vyvíjíte sexuální agresi :
-  Obraťte se na nemocnici, kde můžete projít terapií, která vám má pomoci řešit problémy, které zapříčiňují vaše jednání.
- Zatelefonujte lékaři – psychoterapeutovi nebo se informujte na skupinovou terapii.

Pro původce násilí : 
www.domacinasili.cz
– násilné osoby
– ohrožené skupiny : děti, senioři


Kde najdu pomoc ?
Jděte na Kontakt a kliněte na jméno své země.
Hotline :  číslo evropského tísňového volání : 112


Kde je Bůh?


Bůh je vždycky blízko a je vždy na straně slabých. Vždy je připraven naslouchat tomu, kdo trpí. O mnoha věcech můžete pochybovat, ale nakonec objevíte, že Bůh je ten, kdo chce obnovit váš život. Boží ruka je silná, podepře vás a dovolí vám, abyste se už nebáli. Žalm 89,22.

Bůh velmi dobře ví o násilí a týrání. Nenávisí toho, kdo miluje násilí (Žalm 11,5). Tuto hrubost odsuzuje stejně jako hřích. V Bibli je mnoho příkladů, kdy došlo k násilí, dokonce ke znásilnění, k útisku, ale Bůh vždy jednal, aby nedošlo k nedorozumění, jaký je jeho postoj. Má soucit s obětmi násilí a s trpícími. Jeho vůlí je, abychom jeden druhého respektovali a milovali, ne abychom se zraňovali.

Jak tomu lze zabránit? 
 Vnímejte, jak se vyvíjí váš vztah, pokud se v něm objevují předběžné náznaky nemístného jednání :

Nadměrná žárlivost
Destruktivní kritika
Nedostatek respektu
Křivdy, spory, kárání
Dohled, jak partner nakládá se svými penězi
Izolovanost
Hlídání a šikana
Hrubost
Zastrašování
Ponižování
Krutost vůči zvířatům
Krutost vůči dětem
Slovní násilí
Sexuální hrubost
Záporné postoje vůči ženám
Vyhrožování násilím

Více informací k těmto jevům najdete na webových stránkách :
www.stopnasili.cz

Cyklus nášili může být přerušen pouze tehdy, když rodiče a rodina jsou ochotni se změnit a naučit se novým způsobům, jak řešit konflikty.

Co dělá církev jako prevenci vůči zneužívání:
- Jedna sobota v roce (v srpnu) je věnována převenci zneužívání.
  Informace o této sobotě získáte u vedoucí Služby žen ve vaší zemi.
- Kázání zaměřená na prevenci zneužívání, na problém absence lásky
- Kazatelé povzbuzují všemi prostředky k prevenci zneužívání
- Semináře
- Uspořádání křesla pro hosta pro členy sboru: terapeut, právník, sociální pracovník
- Rozšiřování tiskovin o prevenci zneužívání a násilí
- Drobné tiskoviny s údaji o linkách pomoci, o webové stránce ItFaces.me 
- Prevence prostřednictvím knih a časopisů, rozhlasových a televizních programů

Jak postupovat ?
Nejdříve je nutno rozpoznat situaci, jinak se oběť domnívá, že to, co se jí děje, je normální, že si to zaslouží, a stydí se. Oběť se nemá stydět. Není sama. Mluvit o svém trápení na správném místě ji pomáha situaci zvládat. Nestačí však svěřit se. Osoba, které oběť důvěřuje, ji má povzbudit, aby hovořila s kazatelem nebo jiným zodpovědným člověkem ve sboru, který by ji laskavě a bez odsuzování vedl k odborníkovi (terapeutovi) nebo do pomáhající organizace. Stává se málokdy, že oběť sama vyhledá odbornou pomoc.

Týráná osoba potřebuje pomoc terapeuta. Někdy potřebuje pomoc při hledání ubytování nebo intervenčního centra, někdy potřebuje pomoc při vyplňování formulářů (na policii).
Pokud má rány na těle, má navštívit lékaře, který provede vyšetření a vystaví lékařskou zprávu. Pak následuje návštěva na policii, kde se podá stížnost.


Jak má reagovat místní sbor ?
Anketa v jedné evropské zemi naznačila, že zhruba 10 % žen adventistek a asi 3 % mužů adventistů zažilo sexuální násilí. Ve většině přípradů byli agresoři i oběti z církve nebo jejího blízkého okolí. Neradi o těchto jevech mluvíme. Nemáme je však popírat. Církev chce zaujmout jiný postoj. Členové církve mají být vnímavější, soucitnější a dokázat projevit lásku a pomoc druhému.

Církev má být připravena pečovat o nejzranitelnější členy. Chce odpovídat na potřeby obětí i agresorů také prostřednictvím internetové stránky ItFaces.me. K tomu je třeba, aby byl každý sbor připraven a motivoval své členy k vyváženému jednání.

Kazatelé a vedoucí služby žen  jsou zodpovědni za to, aby sbor byl bezpečným místem pro všechny, místem, kde je možno klást i otázky týkající se sexuálního zneužívání či násilí,  kde lidé vnímají možnost o tom hovořit a kde je možno najít podporu a zázemí pro oběti, respekt a důvěryhodnost, kde se uznává rozdíl mezi viníkem a jeho činy.

Kazatelé a vedoucí služby žen musí znát všechny zdroje pomoci dostupné v dané lokalitě.  Je také potřebné, aby ti, jejichž blízcí utrpěli násilí, slyšeli od kazatele jasné odmítnutí násilí všeho druhu. To posiluje vztah důvěry k duchovnímu.